نهنگ ها آلتکوین میخرند

نهنگ ها آلتکوین میخرند

طی گزارش های سامانه Whale Alert، تحرکاتی در خریدها مختلف از نهنگ ها به چشم میخورد که در حال خرید آلتکوین ها در کف قیمتی بازار هستند و برای نگهداری بلندمدت تر از صرافی ها خارج میکنند.

Share this Post: