السالوادور 150 بیتکوین دیگر خریداری میکند

السالوادور 150 بیتکوین دیگر خریداری میکند

رییس جمهور السالوادور اظهار کرد که ریزش بیتکوین میتواند یک فرضت خوب باشد. او همچنین اعلام کرد با ریزش 20 درصدیی بیتکوین اقدام به خرید 150 بیتکوین دیگر برای کشورش کرده است.

Share this Post: